تعداد 13 مشاور برای شما پیدا نمودیم

خانم الهام حیدری

کارشناسی ارشد مجموعه مامایی

آقای سعید محمدی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

خانم آمنه توکلیان

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

خانم سیما میزبانی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

خانم نیلوفر پورابراهیم

کارشناسی ارشد روانشناسی (وزارت بهداشت)

آقای امین علیزاده

مشاوره سبک زندگی تحصیلی

آقای کسری طالبی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

آقای کسری طالبی

کارشناسی ارشد تصویر برداری پزشکی

آقای رحیم شمس الدینی

کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

آقای فرهاد شفیعی

کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

آقای محمد محرابی

کارشناسی ارشد روانشناسی (وزارت علوم)

آقای امین علیزاده

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

خانم دکتر فرنوش شفیعی

دکتری مجموعه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
طراح سایت : گروه مانی