تعداد 33 مشاور برای شما پیدا نمودیم

خانم فاطمه عبدالرسول

کارشناسی ارشد پرفیوژن

خانم هانیه بیات

دکتری علوم تشریح

خانم ریحانه ملاحسینی

کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

خانم پریا اصغرنژاد

کارشناسی ارشد علوم تشریح

خانم هانا صمصامی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

خانم سیمین علیزاده

کارشناسی ارشد شیمی دارویی

آقای دکتر محسن کمانگری

دکتری زیست فناوری و پزشکی ملکولی

آقای دکتر محمد عرب سرخی

دکتری آموزش پزشکی

آقای دکتر محسن کمانگری

دکتری علوم سلولی و کاربردی

آقای دکتر محسن کمانگری

دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

آقای دکتر محسن کمانگری

ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری بیوشیمی بالینی

آقای دکتر محمد عرب سرخی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

خانم محدثه موهبتی

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (۲)

خانم زهرا فدوی

کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

خانم دکتر فایزه سرافراز

دکتری مجموعه باکتری شناسی

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (۱)

خانم دکتر فایزه سرافراز

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (۳)

خانم هدیه کشمیر

کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

خانم الهام حیدری

کارشناسی ارشد مجموعه مامایی

آقای سعید محمدی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

خانم آمنه توکلیان

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

خانم سیما میزبانی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

خانم ثنا علوی نیکو

کارشناسی ارشد روانشناسی (وزارت بهداشت)

آقای دکتر امین علیزاده

مشاوره سبک زندگی تحصیلی

آقای کسری طالبی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

آقای کسری طالبی

کارشناسی ارشد تصویر برداری پزشکی

آقای رحیم شمس الدینی

کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

آقای فرهاد شفیعی

کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

آقای محمد محرابی

کارشناسی ارشد روانشناسی (وزارت علوم)

آقای دکتر امین علیزاده

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

آقای دکتر امین علیزاده

دکتری مجموعه مدیریت و اقتصاد (بهداشت)
Loading...
طراح سایت : گروه مانی